Nieuws

Privacyverklaring

avg-gdpr-privacywet-00124-05-2018

Electric Marine Support Binnenvaart B.V., gevestigd aan Nieuwland Parc 307 2952 DD Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.


Contactgegevens:

Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over deze privacyverklaring, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) kun je terecht via:

http://www.electricmarinesupport.nl 

Electric Marine Support Binnenvaart B.V

Nieuwland Parc 307

2952 DD Alblasserdam 

+31 78 6177299

mevrouw C. de Heer is de Functionaris Gegevensbescherming van Electric Marine Support Binnenvaart B.V. Zij is te bereiken via administratie@emsbv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@emsbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Electric Marine Support Binnenvaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Uitvoering en verbetering van onze dienstverlening

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de gelegenheid te geven om bij ons te solliciteren en het voeren en afhandelen van de sollicitatieprocedure

- Electric Marine Support Binnenvaart B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

- Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken, omdat we daar gerechtvaardigde belangen voor hebben, zoals het bewaken van onze financiële belangen, het kunnen bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, het tegen gaan van fraude en het beveiligen van onze systemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Electric Marine Support Binnenvaart B.V.) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden:

Contactgegevens : zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer

Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact inzake afgeronde dienstverlening

Reden: om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren.

Contactmomenten: zoals brieven, e-mails en app berichten die wij sturen en van u ontvangen

Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact inzake afgeronde dienstverlening

Reden: voor een optimale dienstverlening is het voor ons essentieel om de historie vanvoorgaande

dienstverlening aan boord van het schip te kunnen meenemen om zo toekomstige dienstverlening hierop af te kunnen stemmen.

Uw financiële gegevens : zoals uw bankrekeningnummer en BTW nummer

Bewaartermijn : 2 jaar na laatste contact inzake afgeronde dienstverlening

Reden: wij bewaren deze gegevens om aan betaalverplichtingen en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Sollicitatie gegevens: zoals CV en motivatie 
Bewaartermijn: deze worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. 

Reden: Als je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren voor een mogelijk ander passende functie in de toekomst

 

Wat als wij geen gegevens van u krijgen:
Hebben wij gegevens van u nodig om u diensten of producten te leveren en u wilt die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Electric Marine Support Binnenvaart B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Electric Marine Support Binnenvaart B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emsbv.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Electric Marine Support Binnenvaart B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@emsbv.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring
Electric Marine Support Binnenvaart B.V. kan haar privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen zijn. Wij plaatsen de gewijzigde privacyverklaring altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. Raadpleeg eventueel ook onze algemene voorwaarden voor meer informatie.